โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 1523 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รายนายปฐมพงศ์ ทามะศิริ , นายชนกนันท์  แลกันทะ และนายนิธิศ  ธรรมโชติ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559

โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นผู้จัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งการส่งนักศึกษาไปแข่งขันก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

ซึ่งมี อาจารย์ธรรมนูญ บุตเต /ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร  สุขใจ๋และนายธนากร  นาเมืองรักษ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา