โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการวิพากษ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 (ปรับปรุงใหม่) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการวิพากษ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 (ปรับปรุงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดการวิพากษ์หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 (ปรับปรุงใหม่) หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ รายวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ ปวช.

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงานและอธิบายถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้

ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย

- รศ.ดร.วินัย ใจกล้า         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
- ผศ.นทีชัย  ผัสดี           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ใช้บัณฑิต
- ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
- ผศ.ดร.ปริญ คงกระพัน์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
- นายกฤษณะ ยินดี         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ

โดยคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้เข้ารับการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ และในช่วงบ่ายได้มีการระดมสมอง ประชุมร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา