โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม , อาจารย์พิรัญชนา ภาณุสัณห์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน

ซึ่งคระกรรมการ ได้ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ อาทิ ศิษย์เก่า และผู้สำเร็จการศึกษา จากการสัมภาษณ์โดยผู้ประกอบการ ตามตัวบ่งชี้ทั้ง 2 หลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ธนากร นาเมืองรักษ์ , นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา