โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2561 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ที่รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ประเมิน ประกอบไปด้วย ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ประธานกรรมการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , นางวราภรณ์  ฟูกุล กรรมการ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ กรรมการ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ซึ่งคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ได้มีข้อซักถามโดยเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และขอข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน ในครั้งนี้อีกด้วย

ส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการได้ผลคะแนนประเมินอยู่ที่ 3.45

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.สมภพ พัดจาด / ธนากร นาเมืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา