โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานนิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 กรกฎาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ( ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ) ระดับชั้น ปวช. 3 เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน ( Field Trips ) ในการจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 

“วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture)

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีอาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน อาจารย์ประจำหลักสูตร ในฐานะผู้ดูแลและควบคุมนักศึกษา ได้ให้่โจทย์แก่นักศึกษาในการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ .. การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Create Invention and Innovation) และการต่อยอด .... การศึกษารูปแบบการประชุมวิชาการ_และการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์_นวัตกรรม_และงานวิจัย

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา เตรียมตัวจัดทำและส่งผลงานของตัวเอง ในรายวิชาโครงงานเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 ในภาคเรียนที่ 2 / 2562 #PRE_ENGtoday #PRE_ENGinsiderออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา