โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมถาปัตย์ ศึกษาดูงานการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ณ บริษัท เชียงใหม่ไลท์คอนสตรักชั่น จำกัด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมถาปัตย์ ศึกษาดูงานการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ณ บริษัท เชียงใหม่ไลท์คอนสตรักชั่น จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.- 11.00 น. ณ บริษัท เชียงใหม่ไลท์คอนสตรักชั่น จำกัด

หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์นำนักศึกษา ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในรายวิชา ประมวลความรู้ทางสถาปัตยกรรมเบื้องต้น  

เพื่อศึกษาการใช้วัสดุจากธรรมชาติอันได้แก่ ไม้ไผ่ และ ดิน มาใช้ในการออกแบบอาคาร ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติมได้แก่ กระบวนการออกแบบอาคารจากไม้ไผ่ การคัดเลือก และปรับปรุงไม้ไผ่ให้เหมาะสมในการนำมาใช้ในการก่อสร้าง ชนิดของผนังดิน และเทคนิคการใช้วัสดุธรรมชาติในการเป็นวัสดุมุงหลังคา

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณทศพล สิทธิวงศ์ สถาปนิก ประจำบริษัท เชียงใหม่ไลท์คอนสตรัชชัเน จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายและนำชมสถานที่ โดยมี นายกอปรพร นุกูลคาม และนายนัฐพงศ์ ไชยสารฟุ่น อาจารย์ประจำรายวิชา เป็นผู้ดูแลนักศึกษา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : กอปรพร นุกูลคามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา