โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 กันยายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร C2-202 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) และ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฯพณฯ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) และตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมี นายนพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนฯ ทั้งนี้ การจัดทำแผนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ ฯลฯ และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติแผนต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ธมนวรรณ จิตบาล

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา