โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1529 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “Open House Hands-on RMUTL 2019” เปิดบ้านแข่งขันทักษะ นำเสนอผลงานเด่น เปิดบ้านให้น้องๆ นักเรียนได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และ นายนพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานและแนะนำวิทยาลัยฯ โดยมีผู้บริหารจากหลายภาคส่วนราชการ เข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ยังเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ถ่ายทอดทักษะ กระบวนการและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแก่น้องๆนักเรียน ที่กำลังมองหาสถานที่เข้าศึกษาต่อและเป็นหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจ

ภายในงาน CISAT Open House 2019 มีกิจกรรมได้แก่ การแข่งขัน ทักษะ วิชาชีพ 4 ด้านได้แก่ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ตวศ.) / ด้านบริหารธุรกิจ (ตบธ.) / ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตสถ.) / ด้านความรู้ทั่วไป ( GE) / กิจกรรมฐาน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21 และการแข่งขัน E- Sport ROV การเยี่ยมชม บูธ/สาขา-หลักสูตร ผลงานนักศึกษา และสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ และบูธกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีอาจารย์และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีจัดกิจกรรมขึ้น ณ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) และ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ห้วยแก้ว)

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา
ขอบคุณภาพ : วิทยา กวีวิทยาภรณ์ / ธนากร นาเมืองรักษ์ / พิเชษฐ์ โค้วตระกูล / ช่อทิพย์ นิมิตรกุล / สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน / หัสพงศ์ กิติเดช / ทีม ปตรี เมคคาทรอนิกส์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา