โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ร่วมหารือ ศูนย์ไฮเทค เตรียมเปิดหลักสูตร SI | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ร่วมหารือ ศูนย์ไฮเทค เตรียมเปิดหลักสูตร SI

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมคณาจารย์ ต้อนรับนายวิโรจน์  เฉลิมรัตนาพร ผู้จัดการอาวุโสและนายธนา  คล่องณรงค์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ในการเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนและร่วมหารือพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร SI Warrior Automation System Integration & Commissioning เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิศวกรรมเทคคาทรอนิกส์  มทร.ล้านนา สถาบันไทย-เยอรมัน และศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา ภายใต้หน่วยงานเครือข่ายความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อันเป็นการสอดรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา