โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2562 [ FINAL ] | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2562 [ FINAL ]

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1515 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2562 [ FINAL ]

กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2562

ระดับ ปวช.

- เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                                     เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1         

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2          

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
 

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1A                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1B                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 เครื่องกล - โยธา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 [ Gifted ]                         - ปวช. 2 เมคคาทรอนิกส์ [ร่วม วท.สันกำแพง]

                                                                                  - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 [ Gifted ]


- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 เครื่องกล - โยธา
 

ระดับ ปริญญาตรี

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร / วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา