โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1303 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร
หัวหน้าสาขาโรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

*** บุคลากรท่านใดมีข้อซักถาม สำหรับผู้เข้ารับการแสดงวิสัยทัศน์ ขอให้ส่งคำถามไปยังงานบุคลากร วิทยาลัยฯ

(คุณณยศ สังข์คำภาร์) ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น ***

** ผู้แสดงวิสัยทัศน์ มีเวลา 30 นาที ในการแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ **


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา