โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการ In-house training for CDIO skills development ให้แก่บุคลากร มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดโครงการ In-house training for CDIO skills development ให้แก่บุคลากร มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการนัวตกรรมการเรียนรู้ C2-203 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการ In-house training for CDIO skills development 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและร่วมสังเกตุการณ์ในการอบรมดังกล่าว

โดยการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทักษะ CDIO ให้กับอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมี CDIO Master trainer 3 ท่านร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ ดร.นพดล มณีเฑียร , อาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง และ อาจารย์บวรศักดิ์ สมเคราะห์

เพื่อเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เตรียมบริหารธุรกิจ ,เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงรายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) ของวิทยาลัยฯ อีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวมีจุดเน้นของสมรรถนะ (Focus competency) ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการของบริบทต่างๆ ในสังคมไทยและสังคมโลก โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา มุ่งที่จะเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาที่ใช้กรอบแนวคิด CDIO ในการพัฒนาหลักสูตรและจะเข้าสู่การประเมิน APACC อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
ขอบคุณเนื้อหาและรูปจากจาก : ดร.นพดล มณีเฑียร


คลังรูปภาพ : CDIO4-8Nov2019


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา