โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบกลางภาคเรียน [MIDTERM] ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบกลางภาคเรียน [MIDTERM] ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตารางสอบกลางภาคเรียน [MIDTERM] ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

กำหนดสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2563

ระดับ ปวช.

- เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                                     เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1         

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2          

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
 

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1A                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1B                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 เครื่องกล - โยธา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 [ Gifted ]                         - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 [ Gifted ]

                                                                                  - ปวช. 2 เมคคาทรอนิกส์ [ร่วม วท.สันกำแพง]


- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 เครื่องกล - โยธา
 

ระดับ ปริญญาตรี

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร / วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา