โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 694 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 15

รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยฯ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทอาจารย์  อาจารย์ราชมงคลสรรเสริญ  ได้แก่ 
นายวิสูตร  อาสนวิจิตร   อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ      

ประเภทสายสนับสนุน  เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนราชมงคลสรรเสริญ
ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/ทำนุบำรุงวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
นายธนากร  นาเมืองรักษ์  นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประเภทนักศึกษา 
นักศึกษาราชมงคลสรรเสริญด้านทักษะผู้นำ  ได้แก่
นายศุภวิชญ์  ธีระดำรงศักดิ์     นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาราชมงคลสรรเสริญด้านสร้างชื่อเสียง ได้แก่
นายพงศ์ปณต  ส่งแสงเติม  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล

นักศึกษาราชมงคลสรรเสริญด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่
นายณัฐพล  แอ่นปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : 
PRE-Eng CISAT / ธนากร นาเมืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา