โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มกราคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 

โดยมี ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน และนายศุภวิชญ์ ธีระดำรงศักดิ์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬา และพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถภาพทางร่างการยและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ความมีระเบียบวิจัยและมีน้ำใจนักศึกษา คือการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในอนาคตต่อไป อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ นายธนากร นาเมืองรักษ์ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา , อ.ศิรินภา ใจเมือง และทีมงานสโมสรนักศึกษาทุกคน

ขอบคุณเป็นพิเศษ ได้แก่ วงดุริยางค์จากโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ที่ร่วมบรรเลงเพลงเพราะๆ และเข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกปี

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา