โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 2562 [ FINAL ] แก้ไข | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 2562 [ FINAL ] แก้ไข

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตารางสอบปลายภาคเรียน 2 / 2562 [ FINAL ]

ฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องสอบ

กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2563

ระดับ ปวช.

- เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                                     เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1         

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2          

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1A                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1B                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 เครื่องกล - โยธา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 [ Gifted ]                           - ปวช. 2 เมคคาทรอนิกส์ [ร่วม วท.สันกำแพง]

                                                                                    - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 [ Gifted ]


- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 เครื่องกล - โยธา
 

ระดับ ปริญญาตรี

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา