โลโก้เว็บไซต์ ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา มทร.ล้านนา ปี 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา มทร.ล้านนา ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา มทร.ล้านนา ปี 2563

1. ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน

2. ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา