โลโก้เว็บไซต์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม (นอกแผน) และ การขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม (นอกแผน) และ การขอแก้ไขตารางสอน-ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิชาการและงานทะเบียน วิทยาลัยฯ 

ขอแจ้งแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาเพิ่ม (นอกแผน) และการขอแก้ไขตารางสอน-สอบ ภาคเรียนที่ 1/2563
สำหรับอาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ที่ปรึกษา / นักศึกษา วิทยาลัยฯ ทุกระดับชั้น *ยกเว้นนศ.ใหม่*

1. การเปิดรายวิชานอกแผน อาทิ แก้ F ทั้งนี้ขอให้อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการติดต่อจากนักศึกษาที่ประสงค์จะขอลงเรียนนอกแผน ให้ผู้สอนทำการกรอกแบบฟอร์ม เปิดรายวิชานอกแผน ( 3 แผ่น ) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้

New !! ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปิดรายวิชานอกแผน 1/2563 ==> คลิ๊กที่นี่

1.1  ปะหน้าขอเปิดรายวิชานอกแผน 1/2563
1.2  รายชื่อนักศึกษาที่มาติดต่อขอลงทะเบียนเรียนนอกแผน 1/2563 (ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนผ่านช่องทางออนไลน์)
1.3  ตารางสอนรายวิชาที่จะเปิดนอกแผน
ต้องไม่ให้ชนกันกับตารางสอนของผู้สอน และนักศึกษา ตามแผนการเรียนปัจจุบัน
1.4  จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ คุณสงกรานต์ แสวงงาม (พี่โอ) หรือ นิพนธ์ (หนุ่ม)
ตั้งแต่บัดนี้ - พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น และจะรวบรวมเอกสารเสนอลงนามตามลำดับต่อไป
 

2. หากหลักสูตรไหนมีความประสงค์ขอแก้ตารางสอน - ตารางสอบ กรณีพบว่า มีการทับซ้อนในเรื่องของเวลา อันส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถทำการลงทะเบียนเรียนได้ ขอให้กรอกแบบฟอร์ม แก้ไขตางรางสอน - ตารางสอบ และจัดส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 (ก่อน 16.30 น.)

New !!
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขตางสอน - ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 ==> คลิ๊กที่นี่
 

** งานทะเบียน วิทยาลัยฯ ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่า วิทยาลัยฯ ทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น ไม่พบการทับซ้อนของเรื่องเวลา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ตามปกติ **
 

** มีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่องานทะเบียน วิทยาลัยฯ ผ่าน Social Media เฟสบุ๊ควิทยาลัยฯ ** 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา