โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างโรงเรือนแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว เชียงดาว   | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างโรงเรือนแก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว เชียงดาว  

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มิถุนายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ  จัดโครงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านโรงเรือน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 (ครั้งที่ 1) เพื่ออบรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานการสร้างโรงเรือน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง  โดยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่  ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ และนายเกียรติ์ธนา จ๊ะราจา ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ ดูแลการฝึกปฏิบัติตลอดโครงการ  สำหรับเนื้อหาการออบรมประกอบด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการสร้างโรงเรือน ทักษะงานเชื่อมพื้นฐานทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติการทำจิกฟิกเจอร์โครงสร้างโรงเรือน

   โครงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านโรงเรือน กำหนดการจัดอบรมเป็น 4 ระยะ คือครั้งที่ 1 (วันที่ 19-21 มิถุนาย 2563) ครั้งที่ 2 (วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2563) และครั้งที่ 3 (วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2563) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาคทษฏีและภาคปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้สนใจทั่วไปได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา