โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร วิทยาลัยฯ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 49 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ระดับปริญญาตรี
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม S1-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจาารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์พัฒน์นรี ศนีสมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ในครั้งนี้

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ อาทิ ศิษย์เก่า และผู้สำเร็จการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ตามตัวบ่งชี้ และคณะกรรมการฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา