โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 676 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ได้แก่ ดร.สุรีวรรณ ราชสม รองผู้อำนวยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน , อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล อ.ประจำหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และคณะนักวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการท่องเที่ยวโป่งแยง และการพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคม ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า” ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา – คอกม้า” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้า (Mae Sa- Kog Ma UNESCO Biosphere Reserve) โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ทุนทางสังคมในพื้นที่ชุมชน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : เชียงใหม่นิวส์ 
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : อ.ช่อทิพย์ นิมิตรกุล
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1421666/?fbclid=IwAR2If6cI2oHkibwkeo1LyA-wLdC1IPeWgfs_MQTXAhL3lmm39rtztPvcT5Mออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา