โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ / โรงเรียนบ้านเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียน ระดับ ม.ต้น สู่วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญา หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตร 3 ปี และได้ผลิตนักศึกษาออกไปรับใช้สังคมหลายต่อหลายรุ่น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ควบคู่กับทักษะปฏิบัติ ที่สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เพื่อก้าวสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ 

ทางหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีแนวคิดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สู่วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดหลักสูตรระยะสั้น ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรมในรูปแบบ Project-Based Learning (PBL) ด้านไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ (Exploring Engineering World) และทักษะทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย (S-Curve) ให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ได้เกิดทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิศวกรรมศาสตร์ ได้รู้จักหลักสูตรของทางวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น 

รวมถึงส่งเสริมบุคลากรของทางหลักสูตร และการพัฒนานักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวโดย : งานประชาสมัพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก : อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา