โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ NECTEC และ สวทช. เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลโครงการประกวดโครงงานสำรวจโรงเรียน Do School ภายใต้โจทย์ทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศูนย์ NECTEC และ สวทช. เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลโครงการประกวดโครงงานสำรวจโรงเรียน Do School ภายใต้โจทย์ทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กันยายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุด S1-306 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.อัชฌา กอบวิทยา หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ (PHT) คุณพีรนันท์ กาญจนศรีสุนทร ผู้จัดการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (HRDS) และคุณจันทกร แจ้งชัด ผู้ประสานงานโครงการกิจกรรมประกวดโครงงานสำรวจโรงเรียน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ”

จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) NECTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และติดตามประเมินผลโครงการฯ ที่วิทยาลัยฯ โดยได้ร่วมกันพูดคุยซักถามนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 5 ทีม ประกอบด้วย
1. โครงงานความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีประเมินคุณภาพน้ำ
2.โครงงาน Automatic water turbine (กังหันบำบัดน้ำอัตโนมัติ)
3.โครงงานสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำภายในวิทยาลัย
4.โครงงานการศึกษา Ecosystem และ วิธีการลดปริมาณของยุง ผ่านอุปกรณ์ KidBright
5.โครงการน้ำขุ่นเพราะใคร น้ำใสเพราะเรา

นักศึกษาได้มีโอกาสเล่าถึงโครงานวิทยาศาสตร์และผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินโครงงาน รวมถึงข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงอุปกรณ์มิวอายโรโบคิด (MuEye RoboKid) และเคมคิด ให้กับเนคเทคเพื่อพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : คุณธมนวรรณ จิตบาลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา