โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2563 [FINAL EXAM] | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2563 [FINAL EXAM]

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2870 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1 / 2563 [FINAL EXAM]

กำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563

ระดับ ปวช.

- เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1                                     เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1         

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2          

เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3                                      - เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1A                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1B                                        - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 เครื่องกล - โยธา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 [ Gifted ]                         - เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 [ Gifted ]  

                                                                                   
- เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 ไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 เครื่องกล - โยธา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 3 [ Gifted ]  

วช. 3 เมคคาทรอนิกส์ [ร่วม วท.สันกำแพง]

ระดับ ปริญญาตรี

- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร

- วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา