โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวดผลสะเต็มศึกษา (STEM Education) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวดผลสะเต็มศึกษา (STEM Education)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ธันวาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 445 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยฯ  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (จ.เชียงใหม่) ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพฝาง

ร่วมกันจัดการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับ ปวส. จากหลากหลายวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยเป็นการแข่งขันเพื่อทำภารกิจภายใต้โจทย์ที่คณะกรรมการได้กำหนดขึ้น ในการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ STEM

ซึ่งกรรมการจากวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสนใจผลงานหลายอย่าง อาทิ ผลงานเก้าอี้ลอฟท์ มีส่วนผสมทำจากเศษกล่องนม ฯลฯ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.วิสูตร อาสนวิจิตร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา