โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี ในฐานะประธานโครงการ ได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้จ้างงาน โดยเป็นการจัดการปฐมนิเทศ ทางออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคระบาดโควิด 19 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ซึ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำทีมโดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ตำบลแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ในกิจกรรมดังกล่าวมีการทำความเข้าใจให้กับผู้ได้รับการจ้างงานในโครงการ ถึงรูปแบบการทำงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมที่จะได้ดำเนินการ
บูรณาการร่วมกับชุมชน และจะมีการติดตามผลการทำงานโดยคณาจารย์วิทยาลัยฯ เป็นระยะๆ ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ศศิรดี พานชาตรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา