โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์ประจำ ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับภาคท้องถิ่นตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณาจารย์ประจำ ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับภาคท้องถิ่นตามโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ และยกระดับสัมมาชีพของประชากร ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกับคณะทำงานจากเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคประชาชน ในตำบลแม่แฝกใหม่ และกลุ่มผู้ได้รับจ้างในโครงการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ได้แก่

1. การศึกษาทางเลือกที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขของคนในชุมชน
2. แผนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม
3. การสร้างศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อย

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในหมู่บ้าน และเกิดการจ้างงาน โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรจะมีการเข้าพื้นที่เพื่อให้ข้อมูล และประเมินผลผู้จ้างงาน เป็นระยะๆ ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ศศิรดี พานชาตรี นวก.ศึกษา วทส.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา