โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ศึกษาต่อในระดับ ปวช.และ ปวส. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ศึกษาต่อในระดับ ปวช.และ ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

" เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส "

เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. และ ปวส. (ทุนต่อเนื่อง 5 ปี) ตามโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

นักเรียนที่สนใจ "สมัครด้วยตนเอง" โดยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ปรากฏในโปสเตอร์ ดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา