โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยาการอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 1 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารและคณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยาการอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 1 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม 1 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ซึ่งกิจกรรมของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นพดล มณีเฑียร ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรม และร่วมรับฟังแนวคิดเบื้องต้นของนักเรียน โดยเป็นการแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อระบุปัญหาและความต้องการ และการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ทางเลือก 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นกิจกรรม "Redesign" การเขียนข้อเสนอการพัฒนา , การออกแบบเชิงวิศวกรรม , การเขียนแบบร่าง โดยคณาจารย์ประจำ
วิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้มีกิจกรรมเตรียมนำเสนอโครงร่างนวัตกรรมที่น้องๆ นักเรียนได้แบ่งกลุ่มกันปฏิบัติ ซึ่งมีการนำเสนอโครงร่างฯ และการวิพากษ์ รวมถึงการปรับปรุงโครงร่างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดให้น้องๆ นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มโอกาสขยายผลต่อได้ในเชิงพาณิชย์ นั่นเอง

ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอขอบคุณทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ให้โอกาสและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการร่วมเป็นวิทยากร อบรมครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา