โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มีนาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โถงอาคาร S1 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานการจัดพิธี ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงานสอดรับกับสภาวะปัจจุบันที่มีการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกการประพฤติตน ปฏิบัติตน ในแบบของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มทร.ล้านนา

ในกิจกรรม อ.ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ ตัวแทนคณาจารย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา และมีพิธีผูกข้อมือเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา โดยคณาจารย์วิทยาลัยฯ ทุกท่าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ / สโมสรนักศึกษา CISAT RMUTLออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา