โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ Koyori Project 2021 ณ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ Koyori Project 2021 ณ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มีนาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 393 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) จ.เชียงใหม่

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการวิจัย "การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal Creative Design Competency Enhancement of Local Craft Entrepreneurs for New Normal Market Workshop" (Koyori Project 2021) 

ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์ได้นำผลงานมาจัดแสดงภายในงาน อาทิ นวัตกรรม RUEE Air Purifier เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารที่ไม่สร้างขยะแผ่นกรองเสื่อมสภาพให้กับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผลงานจากนักศึกษา วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ร่วมจัดแสดงฯ

โครงการโคโยริเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จัดขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนามูลค่าของงานฝีมือในภาคเหนือของประเทศไทย และการพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ โดยนำกลุ่มผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สินค้า OTOP หัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ 4 ด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ ด้านการตลาด ด้านการสร้างแบรนด์ ด้านการสร้างเครือข่าย โดยมีนักออกแบบรุ่นใหม่ และนักออกแบบมืออาชีพ ลงพื้นที่ของผู้ประกอบการเพื่อเข้าไปศึกษาวิจัย รวบรวมความคิดและวัฒนธรรมของช่างฝีมือไทย นักออกแบบไทย และนักออกแบบชาวญี่ปุ่น จนเกิดผลงานหัตถกรรมที่หลากหลาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของเล่น หมวก เครื่องประดับและเก้าอี้ ซึ่งโครงการนี้จะเน้นให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีแนวคิดและเรื่องราวของตัวเอง ก่อให้เกิดผลงานใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ได้ดำเนินโครงการมา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อ.ธรรมนูญ บุพเต / รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ / อ.ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา