โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติม ประจำปี 2564 จาก มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 4 โครงการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติม ประจำปี 2564 จาก มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 4 โครงการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติม ประจำปี 2564 ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และผ่านการอนุมัติเพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
 

 1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮเดรนเยีย มูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 2 โครงการพัฒนาและทดสอบเครื่องมือสำหรับลดการใช้แรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกดอกไฮเดรนเยีย หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วรจักร เมืองใจ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
   
 2. การพัฒนาเครื่องต้นแบบชุดตัดและบรรจุแผ่นชีสแบบกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ นายวธัญญู วรรณพรหม สังกัด สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
   
 3. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและเครื่องมือการอบแห้งเคพกูสเบอรี่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
 4. ชุดโครงการวิจัยพัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของมูลนิธิโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมต้นแบบโปรแกรมการบริหารด้านเศรษฐกิจ เพื่อการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ ดร.ประเสริฐ ลือโขง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
   

ข้อมูล วิษณุลักษณ์ คำยอง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา