โลโก้เว็บไซต์ สำรวจความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ ๓ (Booster Dose) จังหวัดเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สำรวจความต้องการของผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ ๓ (Booster Dose) จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 7405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด่วน ! สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้มหาวิทยาลัยสำรวจผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ ๓ (Booster Dose) 

          enlightenedผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่) สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยท่าน  

smileyแบบฟอร์มสำรวจความต้องการผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ ๓ (Booster Dose)   ดาวน์โหลด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา