โลโก้เว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือความร่วมมือร่วมกับ มทร.ล้านนา  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือความร่วมมือร่วมกับ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มกราคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มอบของที่ระลึกแด่ นายศเนติ จริภาสอังกรู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสินค้าของหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยอาจารย์ และนักศึกษาซึ่งได้เข้าไปยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่การสร้างมาตรฐานให้เป็นสินค้าคุณภาพ   ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภายในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือและผสานเครือข่ายความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ดังนี้

          ธนาคารไอซีบีซี

          บริษัท เค.ซี.เอส.แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

          บริษัท เอ เอส ไนน์ตี้วัน จำกัด

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาสุเทพ

          วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

          ร้านวสันต์สตูดิโอ

          สาขาอิเลกทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

          บริษัท ออโต้ ไดแด็กติก จำกัด

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา