โลโก้เว็บไซต์ การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2564 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มีนาคม 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 2277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


         เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 นำโดยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.แมน ฟักทอง หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร (ปวส.ช่างยนต์) หัวหน้าหลักสูตร (ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล) หัวหน้าหลักสูตร (ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า) และหัวหน้าหลักสูตร (ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) ให้โอวาทแก่นักศึกษา ตามลำดับ เพื่อให้การปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกงาน รวมถึงกำหนดการ และการบันทึกคู่มือฝึกงาน ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย


 

mailภาพ-ข่าว โดย อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา