โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมจัดแสดงผลงาน การวิจัย  ข้าวล้านนา  RMUTL Lanna Grain RAD  ร่วมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ร่วมจัดแสดงผลงาน การวิจัย ข้าวล้านนา RMUTL Lanna Grain RAD ร่วมวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "๙๐พรรษา ชาวนาวิถีใหม่ ๙ ไกลด้วยพระบารมี" 

           ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิด "ข้าวล้านนา มทร.ล้านนา RMUTL Lanna Grain RAD" ซึ่งเป็นการดำเนินงาน.  ซึ่งเป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย ใช้ข้าวเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาบางส่วนให้กับชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยในขั้นตอนกระบวนการปลูก การแปรรูปผลิตภัณฑ์  รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีผลผลิตและสามารถสร้างรายได้ที่มากจากเดิม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อรับรองเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวในชุมชน สร้างสมรรถนะในการผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำมาวิจัยนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วมส่งผลให้มีการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง

        สำหรับการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นในวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการจัดงานในวันดังกล่าว กรมการข้าวยังได้จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในอีก ๓ ภูมิภาค ประกอบด้วยภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อพี่น้องชาวนาและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างทั่วถึงทั่วทุกภูมิภาค

         โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานนิทรรศการผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องข้าว ของ 6 พื้นที่  และนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ของงานวิจัยข้าวที่เกี่ยวข้อง ไปแสดงให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าว และหน่วยงานภาคเอกชน กว่า ๔๐ หน่วยงาน ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา