โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2680 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับภาคีเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ได้แก่ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวทิยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

         ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (The 8th Conference on Research and Creative Innovations 8th CRCI) "...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่  BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน"  และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565  ในรูปแบบบออนไลน์  

        วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รับฟังการบรรรยายพิเศษ โดย

  • ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมและงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม”
  • เสวนาวิชาการ หัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนโมเดล BCG ด้วยนวัตกรรม” โดยตัวแทนวิทยากรจากหน่วยงานเครือข่ายเจ้าภาพร่วม รวม 11 ท่าน

ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา