โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โดยได้รับเกียรติจาก รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ได้จัดขึ้นพร้อมกับการไหว้ครูบาอาจารย์ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่เหมาะสม ต่อการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนการได้แสดงความเคารพต่อครู ซึ่งในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงทำให้ครูและศิษย์ สามารถเข้าถึงซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแสดงความเคารพรักต่อครูได้หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ก็ยังคงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม จารีตที่ดีงาม โดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา