โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมนิทรรศการในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมนิทรรศการในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยผ่านกระบวนการศึกษา ทดลอง จนกลายเป็นผลงานวิจัยและนำไปต่อยอด ถ่ายทอดลงสู่การรับใช้สังคม สร้างงานนวัตกรรม โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและสถานประกอบภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
ภายในงาน คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิทยาลัยฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนการเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัย และนักศึกษาจากหลายสถาบัน 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. 
ขอบคุณภาพจาก : นส.ศศิรดี พานชาตรี 
ขอบคุณเนื้อหา : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา