โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ที่ บริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดลำพูน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน ที่ บริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 902 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ที่ บริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดลำพูน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน บริษัทเบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดลำพูน

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการและนวัตกรรมทางการแปรรูปอาหารสัตว์ นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจากสถานประกอบการจริง และเพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มความรู้จากนอกห้องเรียน

ทั้งนี้ มีผู้บริหารและวิทยากรจากบริษัทฯ ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยาย และพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงปฏิบัติการแปรรูปฯ

การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการจัดการและนวัตกรรมเบื้องต้น


ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา