โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 657 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “BCG Model for Agriculture” จัดโดย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ วิทยาเขตเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และได้กำหนดจัดส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นั้น ในการนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการขยายระยะเวลาในการจัดส่งผลงานฯ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nevia.ac.th/NCVIA5/

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา