โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 11206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


บทความมีลักษณะดังนี้

  • เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของชุมชนหรือผู้ประกอบการ
  • เป็นงานวิจัยหรืองานบริการ ที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาทิ ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรืออื่นๆ
  • เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชน
  • การนำไปใช้ประโยชน์ผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับคุณภาพด้านต่างๆ ยังชัดเจน อาทิ เช่น รายได้ โอกาสในการดำเนินชีวิต สุขภาพ ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ และ/หรือ มีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆ ของโรงงาน สถานประกอบการ

 

ส่งบทความวารสารวิชาการรับใช้สังคม ผ่านระบบ THAIJO [[ คลิกที่นี่ ]]
 


สามารถส่งบทความ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อีเมล์ : cttc@rmutl.ac.th
เว็บไซต์ : https://jses.rmutl.ac.th/

 

 

 

โปสเตอร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา