โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนจัดทำแผนกำหนดทิศทางพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนจัดทำแผนกำหนดทิศทางพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1617 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา “จัดโครงการจัดทำเล่มแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นเวทีให้แสดงความคิดความเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำเล่มแผนพัฒนาฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการร่วมกันกำหนดแนวทางที่ทำให้แผนยุทธศาสตร์ฯ สามารถลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

     ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าวทางคณะผู้จัดงานมุ่งหวังให้ได้ฉบับร่างของแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570)  เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบคณะผู้บริหารและผลักดันเข้าสู่คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการและใช้เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา