โลโก้เว็บไซต์ อธิการ มทร.ล้านนา ร่วมพบปะพูดคุยพร้อมกำหนดแนวนโยบายต่อยอดองค์ความรู้กับคณาจารย์ที่ผ่านการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติอย่างยั่งยืน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อธิการ มทร.ล้านนา ร่วมพบปะพูดคุยพร้อมกำหนดแนวนโยบายต่อยอดองค์ความรู้กับคณาจารย์ที่ผ่านการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิติอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2566 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมการกำหนดแนวนโยบายและวางแผนการพัฒนาบุคลากรคุณวุฒิปริญญาเอก ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อรายงานผลการศึกษาจากผู้ผ่านการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จาก 4 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมทั้งสิ้น 16 ราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพบปะพูดคุยและกำหนดแนวนโยบายและวางแผนการพัฒนาบุคลากร พร้อมกับการกำหนดทิศทางการนำองค์ความรู้ที่ได้จากคณาจารย์ที่ผ่านการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มาขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่างๆเช่น การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์อุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve หรือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมแม่พิมพ์ การทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นต้น 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา