โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการบรรยายพิเศษการใช้เคมีสำหรับการสร้างอุโมงค์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการบรรยายพิเศษการใช้เคมีสำหรับการสร้างอุโมงค์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1975 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท คอร์มิกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้สารเคมีที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นดินและชั้นหิน” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเหมืองแร่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถนนห้วยแก้ว เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างอุโมงค์ในชั้นดินและชั้นหินโดยสังเขป และนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนหรือนำไปพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองได้

   สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แผนยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัยฯในยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ (Re-skill/Up-skill)  ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR-Code ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโทร. 053-921-444 ต่อ 2215


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา