โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ...ด่วน สวส.มทร.ล้านนา : งดให้บริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และงานที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 23-25 มี.ค. 66 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศ...ด่วน สวส.มทร.ล้านนา : งดให้บริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และงานที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 23-25 มี.ค. 66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา