โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม เพื่อพัฒนาทักษะแก่บุคลากรและนักศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม เพื่อพัฒนาทักษะแก่บุคลากรและนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) และมหาวิทยาลัย University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเวียดนามที่บูรณาการศาสตร์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และด้านเศรษฐศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์และคุณค่าแบบองค์รวม วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ครั้งนี้ เพื่อ 1) แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน 2) หารือความร่วมด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร 3) หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร (2+2, 3+1+1) โดยตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาที่เข้าร่วม ประกอบด้วย 1)รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ที่ปรึกษาคณบดี และหัวหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชาติ มั่นศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3) นายเสฏฐวุฒิ ปินตา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งนี้คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจะเดินทางไปลงนามความร่วมอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป   

(ขอบคุณภาพและข้อมูล : รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา