โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1087 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 เมษายน 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)  สำหรับหน่วยงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา  มาอย่างต่อเนื่องนั้น   จึงกำหนดจัดกิจกรรม   “ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมี  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์  พนักงาน  ร่วมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต  ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

          ทั้งนี้   เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยึดมันในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาล  พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร และนักศึกษา เล็งเห็นความสำคัญ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ  สร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา