โลโก้เว็บไซต์ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 โดย แววดาว ญาณะ จำนวนผู้เข้าชม 1691 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา