โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ กปน. ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค ทั้ง 6 พื้นที่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา จับมือ กปน. ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับมาตรฐานระบบผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค ทั้ง 6 พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กันยายน 2566 ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับนางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ธุรกิจ)การประปานครหลวง(กปน.)และคณะซึ่งประกอบด้วยนายกิตติ ศรีพรหมมุนี ผู้อำนวยการกองบริหารธุรกิจเสริมระบบประปา นางสาวรุจิเลข จันทร์อำไพ  วิศวกร 7 กองบริหารธุรกิจเสริมระบบประปา นายภูมิรินทร์ สิทธิกรวานิช  วิศวกร 4  ในโอกาส เดินทางเข้าหารือและลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพน้ำประปา ภายในสถานีผลิตน้ำประปา มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ภายใต้กรอบการลงนามความร่วมมือกับการประปานครหลวง ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ และแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาบูรณาการในการปฏิบัติงาน  เพื่อวาแผนการ ยกระดับระบบบริหารจัดการ ด้านการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้ได้คุณภาพมาตรฐาน    รองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำของมหาวิทยาลัยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่สังคม ชุมมชนได้ในอนาคต ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา